Nabór na stanowisko – Doradca Zawodowy

FUNDACJA „HEALTH&EDUCATION” CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
ul. Nowy Świat 33,57-300 Kłodzko,

W związku z realizacją projektu pt. „To my kształcimy najlepiej w zawodach medycznych”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

ogłasza nabór na stanowisko :

Doradca zawodowy
w ramach umowy o pracę na 5/8 etatu

Miejsce wykonywania pracy:

Szkoła Policealna MEDYK/Medyczna Szkoła Policealna
ul. Warty 21, 57-300 Kłodzko

TWOJE ZADANIA:
• świadczenie indywidualnego poradnictwa zawodowego uczniom w ramach działania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, w szczególności:
o określeniu barier i predyspozycji zawodowych w kontekście wybranego kierunku kształcenia oraz przyszłej pracy zawodowej oraz sporządzeniu planu kariery,
o udzielanie porad indywidualnych oraz informacji zawodowej nt. rynku pracy, możliwości szkolenia, podnoszenia kwalifikacji,
o inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych porad zawodowych aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
• przeprowadzanie warsztatów m.in. z zakresu samopoznania, kompetencji interpersonalnych oraz radzenia sobie ze stresem,
• zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
• nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami,
• przygotowanie programu zajęć i materiałów szkoleniowych,
• przygotowanie i przeprowadzenie testów na początku i końcu procesu szkoleniowego,
• prowadzenie dziennika zajęć i list obecności,
• współudział w rekrutacji i doboru uczestników projektu (wybór odpowiedniej grupy docelowej zgodnie z założeniami projektu wspólnie z pozostałą kadrą zaangażowaną w realizację projektu).
• prowadzenia Kart Czasu Pracy, zawierających dane dotyczące liczby godzin (czasu) faktycznego świadczenia usługi i rodzaje wykonanych prac oraz zajęć.

WYMAGANIA:
• wykształcenie wyższe (jednolite bądź uzupełniające – podyplomowe) z zakresu doradztwa zawodowego,
• co najmniej roczne doświadczenie zawodowe jako doradca zawodowy i/lub doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów indywidualnych i grupowych doradztwa/coachingu bądź innych warsztatów dla młodzieży i osób dorosłych (w ostatnich 5 latach) poświadczone odpowiednimi dokumentami,
• umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej,
• umiejętność przeprowadzania i analizy testów predyspozycji zawodowych,
• mile widziane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami) będą dodatkowym atutem.
Termin naboru: dokumenty rekrutacyjne należy przesłać w terminie do 27 marca 2020 r.
do godz. 15.00 na adres poczty elektronicznej : monitoring.rpo@medyk.szkola.pl
Wymagane dokumenty:
• CV- zgodnie z załącznikiem nr.1,
• skan podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych(załącznik nr.2),
• dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia (do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej),
• dokumenty potwierdzających ukończone szkolenia lub studia podyplomowe w zakresie poradnictwa zawodowego(do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej),
• dokumenty potwierdzające zatrudnienie(do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Projekt ,,To my kształcimy najlepiej w zawodach medycznych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 .

* Składając ww. dokumenty wyrażasz zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych, jakie zamieściłeś w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – zgoda dotyczy danych, nie wskazanych w przepisach prawa.
WYMAGANIA:
• wykształcenie wyższe (jednolite bądź uzupełniające – podyplomowe) z zakresu doradztwa zawodowego,
• co najmniej roczne doświadczenie zawodowe jako doradca zawodowy i/lub doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów indywidualnych i grupowych doradztwa/coachingu bądź innych warsztatów dla młodzieży i osób dorosłych (w ostatnich 5 latach) poświadczone odpowiednimi dokumentami,
• umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej,
• umiejętność przeprowadzania i analizy testów predyspozycji zawodowych,
• mile widziane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami) będą dodatkowym atutem.
Termin naboru: dokumenty rekrutacyjne należy przesłać w terminie do 27 marca 2020 r.
do godz. 15.00 na adres poczty elektronicznej : monitoring.rpo@medyk.szkola.pl
Wymagane dokumenty:
• CV- zgodnie z załącznikiem nr.1,
• skan podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych(załącznik nr.2),
• dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia (do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej),
• dokumenty potwierdzających ukończone szkolenia lub studia podyplomowe w zakresie poradnictwa zawodowego(do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej),
• dokumenty potwierdzające zatrudnienie(do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określnym terminie nie będą rozpatrywane.

Projekt ,,To my kształcimy najlepiej w zawodach medycznych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 .

* Składając ww. dokumenty wyrażasz zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych, jakie zamieściłeś w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – zgoda dotyczy danych, nie wskazanych w przepisach prawa.

 

POBIERZ:

nabór na stanowisko doradcy zawodowego

zał. nr 1 – CV – doradca zawodowy

zał.nr.2-oświadczenie o wyrażeniu zgody