To my kształcimy najlepiej w zawodach medycznych – zapytanie ofertowe

Termin składania ofert

2020-12-02 15:00:00

Data opublikowania ogłoszenia

2020-11-20

Data ostatniej zmiany

2020-11-30

Informacja o wyborze oferenta

pobierz dokument

RPDS.10.04.01-02-0007/18 - To my kształcimy najlepiej w zawodach medycznych

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-11-30

1. Modyfikacja ogłoszenia dot. daty zakończenie postępowania.
Pobierz

Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2020-11-20

1. Zapytanie nr 11-2020 + formularz ofertowy
Pobierz

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

 

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Fundacja "Health &Education" Centrum Kształcenia Zawodowego
Nowy Świat 33, 57-300 Kłodzko
NIP: 8831856297

 

Osoby do kontaktu

Kinga Wnętrzak
tel.: +48 790332443
e-mail: monitoring.rpo@medyk.szkola.pl

Części zamówienia

Część 1
Dostawa sprzętu, urządzeń medycznych...

Przedmioty zamówienia

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Dostawa
Dostawy inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie - na dostawę sprzętu, urządzeń medycznych do pracowni masażu suchego oraz pracowni do zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych pod potrzeby zajęć praktycznych (zgodnie z poniższym wykazem) w ramach projektu ,,To my kształcimy najlepiej w zawodach medycznych”
Parawan medyczny podwieszany długość szyny min. 250 cm, odległość łączenia sufitu z szyną 50 cm, lub teleskopowy, zasłona w kolorze szarym, wykonana z niepalnego, nieprzeźroczystego i plamoodpornego materiału o wymiarach, długość 250 cm wysokość 200cm – ilość 10 sztuk

Wielofunkcyjny stół rehabilitacyjny 8 sekcyjny z elektryczną zmianą wysokości leżyska do terapii manualnej. Regulacja wysokości od 60 do 100 cm z elektrycznym siłownikiem sterowany w pilotem ręcznym lub ramą sterującą lub pilotem nożnym. Kąt pochylenia zagłówka, części środkowej i części dolnej leżyska regulowany za pomocą sprężyn gazowych, regulacja w płaszczyźnie pionowej – góra/dół (-45/+45 stopni) Wymiary długość 200 cm, wysokość regulowana 60-100 cm, Maksymalne obciążenie 250kg. Waga urządzenia od 80 do 120 kg. Materiał niebieska skóra syntetyczna odporna na środki dezynfekujące– ilość 2 szt.

Lalka do masażu Shantala – ciało lalki wykonane z materiału, głowa, ramiona i nogi wykonane z winylu, otwierane i zamykane powieki, otwarte dłonie, laka w zestawie z ubraniem, waga lalki 1500g(+/-500), długość 60 cm –ilość 20 szt;

Aparat do drenażu limfatycznego (masażu uciskowego) przystosowany do 12- komorowych mankietów w zestawie min. 2 mankiety kończyny dolnej, 1 mankiet kończyny górnej – mankiet na biodra i brzuch 1 szt, przewód powietrzny dwa komplety, przewód powietrzny podwójny jeden komplet, para wkładek sensomotorycznych do mankietów na koniczynę dolną, przycisk bezpieczeństwa, sterowanie trybami pracy na wyświetlaczu - ilość 2 sztuki;

Urządzenie dermomasażer posiadający dwa wyjścia podciśnieniowe 80cmhg, dające możliwość niezależnej pracy dwiema głowicami. Częstotliwość 50/60Hz. Posiadający w zestawie głowice kulkowe, nefrytowe – 2 szt., głowice rolkowe 3 szt., labilne głowice kubełkowe 4 szt, stacjonarne głowice kubełkowe –2 szt; - 2 urządzenia

Aparat do elektroterapii z elektrodiagnostyką i laseroterapią z pełnym zakresem prądów (prąd galwaniczny prądy diadynamiczne, prąd Träberta, prąd faradyczny, prąd neofaradyczny, rosyjska stymulacja, impulsy ze wzrostem eksponencjalnym, impulsy prostokątne, impulsy eksponencjalne, impulsy stymulujące, impulsy trapezoidalne, impulsy trójkątne, impulsy łączone, TENS,
NPHV, Sekwencje, 2–polowa interferencja, 4–polowa interferencja, izoplanarne pole wektorowe, impulsy przerywane, prąd Leduca, fale H, mikroprądy, fale o średniej częstotliwości, stymulacja spastyczna (metoda Hufschmidta), stymulacja spastyczna (metoda Jantscha), HVT, impulsy IG, modulowany prąd impulsowy, prąd VMS, prąd Kotza, EPIR, - ilość 2 szt;

Profesjonalny zestaw do pracy z powięzią zestaw składający się z czterech instrumentów terapeutycznych (Delfin, Boomerang, Finger, Daumen)
wykonanych z wysokiej jakości stali nierdzewnej zapakowane w etui umożliwiające swobodny transport bez uszkodzeń narzędzi . – ilość 10 szt.

Fantom pielęgnacyjny bez widocznych połączeń stawowych osoby dorosłej posiadający cechy:
- realistyczny model z pełną swobodą ruchów,
- gładkie nogi i ręce manekina wykonane bez widocznych połączeń stawowych,
- pielęgnacja cewników do żywienia pozajelitowego,
- możliwa ręczna ewakuacja stolca i wprowadzanie czopka,
- wymienne narządy płciowe męskie i żeńskie – męskie narządy,
- manekin może siedzieć w pozycji wyprostowanej bez podparcia,
- realistyczna ruchoma żuchwa, demontowalna sztuczna szczęka ułatwia trening higieny jamy ustnej,
- łatwe i szybkie przygotowanie do treningu cewnikowania,
- płyny do cewnikowania zlewane są przez porty w biodrze do wbudowanych wewnętrznych zbiorników,
- żołądek jest zabudowany wewnątrz manekina do którego można się dostać przez pokrywę klatki piersiowej,
- system czyszczący z wbudowaną wewnątrz manekina oraz płukania cewki moczowej i odbytu,
- wymienne wkładki do iniekcji domięśniowych: ramienne, udowe i pośladkowe,
- wytrzymała peruka umożliwiająca: czesanie, mycie włosów i suszenie – ilość 2 szt.

Kody CPV

33100000-1 Urządzenia medyczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

kłodzki

Gmina

Kłodzko

Miejscowość

Kłodzko

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie udziału w Zapytaniu, poza tym, że zamówienie może zostać jedynie udzielone Wykonawcy, który nie jest powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym – zgodnie z treścią zawartą w formularzu ofertowym.
Dodatkowo złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją i potwierdzeniem dodatkowych minimalnych wymagań, tj:
- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz niezbędnego potencjału technicznego w zakresie składanej oferty;
- Nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- Jednocześnie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Zamawiającego w/w projektu
i realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
- Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;
- Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy lub jej zatajenie i zapoznany z treścią art. 233 par. 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że posiadam możliwości techniczne
i osobowe, których dotyczy oferta, a dane zawarte w ofercie wraz z załącznikami są zgodne z prawdą.

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Kryterium 1 –Cena oferty brutto (C)– waga kryterium 100 %, waga punktowa 100 pkt.