HIPOKRATES – i Ty możesz być mistrzem

Fundacja „HEALTH&EDUCATION” CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
z siedzibą w Kłodzku , ul. Nowy Świat 33 była realizatorem projektu:

,,HIPOKRATES – i Ty możesz być mistrzem”
Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020

Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności kształcenia, podniesienia kluczowych kompetencji, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 100 uczniów z dwóch Medycznych Szkół Zawodowych w Kłodzku, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania się w języku niemieckim specjalistycznym – medycznym, ale i również we wszystkich innych kompetencji przekrojowych (wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie) poprzez tworzenie warunków zapewniających równy dostęp do wysokiej jakości edukacji zawodowej, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

Wartość projektu: 990 750,00 zł;
Dofinansowanie projektu: 941 212,00 zł;
Wkład własny: 49 538,00 zł;

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 30.11.2018

W ramach projektu zrealizowane zostały moduły, które przyczyniły się do:

 • rozwoju kompetencji porozumiewania się w specjalistycznym języku niemieckim,
 • podniesienia umiejętności samodzielnego myślenia i kreatywności, pracy zespołowej w procesie poznania świata, poprzez wdrożenie w placówkach systemu indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego,
 • rozwoju współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami z branży medycznej w zakresie realizacji staży oraz klas patronackich,
 • integracji szkolnych środowisk z lokalnymi pracodawcami w procesie kształcenia.

Osiągnięte kluczowe wskaźniki w ramach projektu:

 • liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie [osoby]projektowy – 116 osób;
 • Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie – 31 osób;
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w zajęciach z zakresu rozwoju kompetencji miękkich SPInKA [osoby] – 118 osób;
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby] – 101 osób;
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 12 osób;
 • liczba szkól i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1 szkoła;
 • liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: 1 placówka;
 • liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje miękkie po opuszczeniu programu: 95 uczniów;
 • wzrost liczby podmiotów, które współpracują ze szkołą: 2 podmioty.