Kształcimy zawodowców

Fundacja „HEALTH&EDUCATION” CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
z siedzibą w Kłodzku , ul. Nowy Świat 33 była realizatorem projektu:

,,Kształcimy zawodowców’’
Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020

Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Medycznego Centrum Kształcenia zawodowego kształcących się w zawodach medycznych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego, podniesienie kluczowych kompetencji, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów 2 medycznych szkół zawodowych poprzez stworzenie warunków zapewniających równy dostęp do wysokiej jakości edukacji zawodowej (we współpracy z pracodawcami podczas realizacji zawodowych staży medycznych).

Wartość ogółem projektu: 463 058,49 zł;
Dofinansowanie projektu: 439 905,56 zł;
Wkład własny: 23 152,93 zł;

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 31.08.2019

W ramach projektu zrealizowane zostały moduły, które przyczyniły się do:

  • lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
  • ułatwienia w przechodzeniu z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia ,
  • wzmocnienia systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości,
  • wzrostu kompetencji praktycznych uczniów i słuchaczy, które w konsekwencji spowodują zatrudnienie absolwentów szkolnictwa medycznego.

Osiągnięte kluczowe wskaźniki w ramach projektu:

  • liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w zajęciach z zakresu rozwoju kompetencji miękkich SPInKA – 50 osób;
  • liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby] – 31 osób;
  • liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: 1 szkoła;
  • liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje miękkie po opuszczeniu programu: 35 uczniów;
  • liczba szkól i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych:1 szkoła;
  • liczba osób, które podniosły swoje doświadczenie zawodowe w białych zawodach: 30 osób.