TO MY KSZTAŁCIMY NAJLEPIEJ W ZAWODACH MEDYCZNYCH

MEDYCZNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

to my kształcimy najlepiej w zawodach medycznych

projekty unijne

 

POBIERZ DOKUMENT

 

Współpracujemy z najlepszymi ośrodkami, instytucjami i gabinetami. Biorąc udział w projekcie nasi Słuchacze zdobywają doświadczenie w:

Fundacja "HEALTH&EDUCATION" CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
z siedzibą  w Kłodzku  , ul. Nowy Świat 33 jest realizatorem  projektu :

,,To my kształcimy najlepiej w zawodach medycznych”

 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020

 

Działanie:  10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne

Okres realizacji projektu : 01.09.2019 r. - 31.08.2021 r.
Całkowita wartość Projektu: 1.545.217,20 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
 1.467.956,34 zł

Cel projektu:

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności kształcenia, podniesienia kluczowych kompetencji, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 100 uczniów z dwóch Medycznych Szkół Zawodowych w Kłodzku, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich innych kompetencji przekrojowych

( wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie) poprzez tworzenie warunków zapewniających równy dostęp do wysokiej jakości edukacji zawodowej, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

Cel projektu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
- rozwój współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami z branży medycznej w zakresie realizacji staży oraz klas patronackich,
- promowanie samodzielnego myślenia i kreatywności, pracy zespołowej w procesie poznania świata  u 100 uczniów poprzez wdrożenie w placówkach systemu indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego,

- spotkania i zajęcia grupowe z doradcą zawodowym,
- wspieranie integracji szkolnych środowisk z lokalnymi pracodawcami w procesie kształcenia.

Kto może być uczestnikiem projektu?
Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki (1 i 2):
1. być uczniem, uczestnikiem, słuchaczem w Szkole Policealnej MEDYK w Kłodzku i/lub Medycznej Szkole Policealnej  w Kłodzku
2. zamieszkały/a (wg Kodeksu Cywilnego) w województwie dolnośląskim: obszar interwencji ziemi dzierżoniowsko-kłodzko-ząbkowickiej tj. Gminy: miejskie –  Bielawa, Duszniki-Zdrój, Dzierżoniów, Kłodzko, Kudowa - Zdrój, Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój; wiejskie – Ciepłowody, Dzierżoniów, Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko, Stoszowice oraz miejsko-wiejskie – Bardo, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Niemcza, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok.

Kwalifikowane do projektu będą osoby:
a.         bierne zawodowo
b.         mieszkające na obszarach wiejskich
c.         bezrobotne zarejestrowane w PUP jak i te niezarejestrowane w ewidencji PUP
d.         pracujące w tym osoby  pracujące na własny rachunek

Przewidziane wsparcie:
1. U tworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPInKA), w ramach którego Uczestnicy/Uczestniczki projektu skorzystają m.in  z:
a)    doradztwa zawodowego indywidualnego
b) doradztwa zawodowego grupowego: warsztaty m.in.  z zakresu samopoznania, kompetencji interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem, kreatywność, zarządzanie sobą w czasie, komunikacja bez przemocy, sztuka zadawania pytań tak by nas słuchano- w wymiarze 48 godz./os.
c)    warsztatów z przedsiębiorczości – w wymiarze 42 godz./os.
d)    warsztatów z zakresu aktywnych technik szukania pracy: – w wymiarze 12 godz./os.
e)    CV Point - konsultacja dokumentów aplikacyjnych - średnio 2 godz./os
2. Płatne staże/ praktyki  zawodowe u pracodawców.

 

Biuro Projektu:
Szkoła Policealna MEDYK w Kłodzku
Medyczna Szkoła Policealna w Kłodzku
ul. Warty nr 21, 57-300 Kłodzko
tel.: 74 6629056
kom.: 512 899 706
E-mail: kierownik.rpo@medyk.szkola.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie . Wszelkie informacje wraz z formularzami zgłoszeniowymi dostępne na stronie: www.medyk.szkola.pl