Technik elektroradiolog

MEDYCZNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

technik
elektroradiolog
OD DZISIAJ - TWÓJ KIERUNEK

 

Opis kierunku
Słuchacz kierunku technik elektroradiolog jest przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie świadczenia usług medycznych w diagnostyce obrazowej, elektromedycznej i radioterapii:

 • przygotowania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych oraz badań w diagnostyce elektromedycznej;
 • analizowania poprawności wykonanych badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii oraz przygotowania badań do opisu przez lekarza;
 • wdrażania i koordynowania programu zapewnienia jakości w placówkach ochrony zdrowia w zakresie elektroradiologii

Perspektywy zatrudnienia:

Technik elektroradiolog to deficytowy tajemniczy zawód medyczny z przyszłością gwarantujący wiele możliwości zatrudnienia. Nasi absolwenci to cenieni specjaliści zatrudnieni m.in. w :

 • pracowniach rentgenowskich (RTG)
 • pracowniach tomografii komputerowej (TK)
 • pracowniach rezonansu magnetycznego (MR)
 • pracowniach mammografii/ radiologii interwencyjnej
 • pracowniach elektrokardiografii, prób wysiłkowych
 • pracowniach echokardiografii
 • pracowniach spirometrii
 • pracowniach audiometrii
 • na salach operacyjnych kardiochirurgii i ortopedii
 • szpitalnych oddziałach ratunkowych
 • zakładach radioterapii

Dodatkowo absolwent naszej szkoły poprzez uczestnictwo w zajęciach z języka obcego medycznego (do wyboru: angielski, niemiecki) przygotowany jest do pracy za granicą, a obowiązkowe zajęcia z języka migowego ułatwią pracę z osobami niesłyszącymi.

Słuchaczom wydajemy:

 • legitymację
 • zaświadczenia do instytucji m.in. ZUS, KRUS, US, PEFRON

Czesne:

 • Szkoła w Kłodzku: 0 zł
 • Szkoła w Nysie: 0 zł
Charakterystyka
Typ szkoły policealna
Wymagane wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana!)
Tryb nauczania dzienny
Czas trwania 2,5 roku (5 semestrów) - ferie oraz wakacje wolne od zajęć dydaktycznych
Uzyskany zawód Technik elektroradiolog
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Absolwenci otrzymują certyfikat w języku angielskim (Europass) honorowany przez pracodawców w krajach UE

Uwaga! Dodatkowo dajemy szansę skorzystania z funduszy UE:

Co nas wyróżnia?

 • Posiadamy 10 letnie doświadczenie w kształceniu w zawodach medycznych
 • Wysoką zdawalność egzaminów państwowych
 • Nauka w najnowocześniejszym budynku
 • Specjalistyczne pracownie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny
 • Wykwalifikowana kadra składająca się z nauczycieli praktyków
 • Praktyczny profil kształcenia
 • Dogodne dni i godziny zajęć umożliwiające pogodzenie pracy zawodowej z nauką
 • Wyrozumiała i otwarta na potrzeby słuchaczy kadra dydaktyczna oraz pracownicy administracji szkoły