terapeuta zajęciowy

MEDYCZNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

terapeuta
zajęciowy
Z DODATKOWYM SZKOLENIEM
„Terapia śmiechem w teorii i praktyce” NOWOŚĆ!

 

Opis kierunku

Słuchacz kierunku terapeuta zajęciowy jest przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie świadczenia usług w zakresie terapii zajęciowej:

 • budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym;
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym;
 • planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki;
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
 • ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej.

Perspektywy zatrudnienia:

Zawód terapeuty zajęciowego należy do medycznych zawodów przyszłości coraz częściej poszukiwanych na dzisiejszym rynku pracy w Polsce i za granicą – dlatego po ukończeniu szkoły nasi absolwenci znajdą zatrudnienie m.in. w:

 • oddziałach szpitalnych (neurologicznych, ortopedycznych, rehabilitacji leczniczej, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych)
 • sanatoriach
 • klinikach
 • domach pomocy społecznej
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • dziennych domach pomocy społecznej
 • świetlicach terapeutycznych
 • klubach seniora
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • hospicjach
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • szkołach specjalnych

Dodatkowo absolwent naszej szkoły poprzez uczestnictwo w zajęciach z języka obcego medycznego (do wyboru: angielski, niemiecki) przygotowany jest do pracy za granicą, a obowiązkowe zajęcia z języka migowego ułatwią pracę z osobami niesłyszącymi.

Słuchaczom wydajemy:

 • legitymację
 • zaświadczenia do instytucji m.in. ZUS, KRUS, US, PEFRON

Czesne:

 • Szkoła w Kłodzku: 0 zł
 • Szkoła w Nysie: 0 zł
Charakterystyka
Typ szkoły policealna
Wymagane wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana!)
Tryb nauczania stacjonarny
Czas trwania 2 lata (4 semestry) - ferie oraz wakacje wolne od zajęć dydaktycznych
Uzyskany zawód Terapeuta zajęciowy
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Absolwenci otrzymują certyfikat w języku angielskim (Europass) honorowany przez pracodawców w krajach UE

 

Uwaga! Dodatkowo dajemy szansę skorzystania z funduszy UE:

Co nas wyróżnia?

 • Posiadamy 10 letnie doświadczenie w kształceniu w zawodach medycznych
 • Wysoką zdawalność egzaminów państwowych
 • Nauka w najnowocześniejszym budynku
 • Specjalistyczne pracownie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny
 • Wykwalifikowana kadra składająca się z nauczycieli praktyków
 • Praktyczny profil kształcenia
 • Dogodne dni i godziny zajęć umożliwiające pogodzenie pracy zawodowej z nauką
 • Wyrozumiała i otwarta na potrzeby słuchaczy kadra dydaktyczna oraz pracownicy administracji szkoły