Budowa budynku Medycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzku-etap I

Fundacja „HEALTH&EDUCATION” CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
z siedzibą w Kłodzku, ul. Nowy Świat 33 była realizatorem projektu:

,,Budowa budynku Medycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzku-etap I’’
Projekt współfinansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Celem projektu była budowa i wyposażenie obiektu pełniącego funkcję Medycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzku. Inwestycja zrealizowana została w województwie dolnośląskim,
w powiecie kłodzkim, na terenie miasta Kłodzko, przy ulicy Wzniesienie, na działce nr 3/4, AM-9, obręb Jurandów. W rezultacie powstał obiekt, w którym funkcjonują między innymi laboratoria, pracownie służące praktycznej nauce zawodu.
Bezpośrednim odbiorcą projektu jest przede wszystkim młodzież kształcąca się w nowo wybudowanym obiekcie Medycznego Centrum Kształcenia Zawodowego (MCKZ), w którym to obiekcie mieszczą się pomieszczenia szkoły – Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Kłodzku (PMSZ), dla którego organem prowadzącym był Wnioskodawca, tj.Fundacja „Health & Education” CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.

Wartość ogółem projektu: 4 520 119,73 zł;
Dofinansowanie projektu: 4 072 935,19 zł;
Wkład własny: 447 184,54 zł;
Okres realizacji projektu: 16.06.2017 – 28.06.2019

W ramach projektu zrealizowane zostały moduły, które przyczyniły się do:

 • podniesienia jakości i efektywności systemu kształcenia i szkolenia poprzez inwestycje w bazę Medycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzku,
 • rozwoju wiedzy i poziomu kształcenia,
 • stworzenie warunków infrastrukturalnych do realizacji zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu,
 • poprawy standardu usług edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego wraz z zaspokojeniem potrzeb społecznych związanych z rozwojem gospodarczym gminy,
 • udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie architektury do ich potrzeb,
 • umocnienie pozycji i renomy placówki na rynku edukacyjnym w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego, w tym zawodowego poprzez dostosowanie jej do powszechnie obowiązujących standardów i potrzeb rynku pracy,
 • polepszenie warunków pracy dydaktycznej kadry pedagogicznej.

Wskaźniki realizacji celu:

 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 1 obiekt;
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 obiekt;
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety: 3;
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni: 2;
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – ogółem: 5;
 • Liczba użytkowników infrastruktury kształcenia zawodowego wspartej w programie: 270;